Kepala Sekolah

 MASKA, S.Pd., M.Si
NIP : 196308051987031013

Tempat, Tanggal Lahir : 
Indramayu, 05 Agustus 1963

Pangkat : Pembina TK I

Golongan : IV/b

Jabatan : Guru Madya, IV/b

Masa Kerja : 32 Tahun

No comments:

Post a Comment