Kepala Sekolah

 HARYONO SUHENDRO, ST., MA., M.Pd.
NIP. 19721005 200112 1 001


Tanggal Lahir : 
05 Oktober 1972


Pangkat : Pembina TK I

Golongan : IV/b

Jabatan : Guru Madya, IV/b

Masa Kerja : 23 Tahun

No comments:

Post a Comment